Právní upozornění

Právní upozornění

Pročtěte si prosím pozorně níže uvedené informace a mějte je prosím na vědomí při každém použití těchto webových stránek. Merkur Lifestyle GmbH (dále jen „MERKUR") si vyhrazuje právo své webové stránky kdykoli doplnit, měnit informace na nich umístěné a/nebo je vymazat.

Informace

MERKUR na svých webových stránkách poskytuje informace o své společnosti, svých produktech a službách, jakož i související informace. Tyto informace však nepředstavují nabídku v právním smyslu.

Odpovědnost

Tyto webové stránky a informace, které obsahují, jsme vytvořili s maximální pečlivostí. I přesto však MERKUR nemůže převzít odpovědnost za to, že uvedené informace budou vždy bezchybné, správné, úplné a/nebo aktuální. Uvedené informace nepředstavují odborné poradenství a nemohou je nahradit. Budete-li mít o poskytnutí poradenství zájem, obraťte se prosím na kontaktní místa společnosti MERKUR.

Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy, pomocí nichž budete přesměrování na jiné externí stránky. MERKUR neodpovídá za obsah externích stránek, na něž jste se dostali prostřednictvím odkazu, ani za jakýkoli jiný odkaz uvedený na externích webových stránkách. Umístění odkazů na našich webových stránkách neznamená, že by společnost MERKUR doporučovala či podporovala informace vyplývající z těchto odkazů, a nevyjadřuje ani názor společnosti MERKUR. Upozorňujeme dále, že společnost MERKUR neodpovídá za škody, které mohou vzniknout z přímého či nepřímého použití těchto webových stránek či z přístupu na externí webové stránky při využití odkazů (např. v důsledku přenosu virů).

Společnost MERKUR neodpovídá a neručí za stahované formuláře, zejména za jejich aktuálnost, vhodnost pro požadovaný účel ani za to, že neobsahují viry. Společnost MERKUR usiluje o to, aby její webové stránky byly dostupné za všech okolností, avšak nemůže za splnění tohoto požadavku převzít odpovědnost. Společnost MERKUR si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit, doplňovat a/nebo smazat informace či služby, které na svých webových stránkách nabízí.

Chtěli bychom výslovně upozornit na to, že u veškerých programů je prioritou zásada prevence a předcházení škodám a že tyto programy jsou určeny pro zdravé osoby. Pokud nejste zcela zdráv(-a) nebo pokud máte pochybnosti, zda mají nabízené programy pro Vás smysl a zda jsou pro Vás vhodné, měli byste si tuto skutečnost nechat před svou účastí na některém z nabízených programů z vlastní iniciativy lékařsky prověřit.

Zabezpečení osobních údajů

Upozorňujeme na to, že internet jako takový (World Wide Web) je veřejně přístupný. Dobrovolné předávání osobních a informací vztahujících se k Vaší osobě prostřednictvím internetu se vždy děje na Vaše vlastní riziko. Při přenosu dat může dojít k jejich ztrátě nebo se mohou dostat do rukou nepovolaným osobám.

Ochrana osobních údajů

Jakožto správce Vašich osobních údajů jsme podle zákona o ochraně osobních údajů, jakož i obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů povinni Vás odpovídajícím způsobem informovat a poučit.

O účelu daného zpracování osobních údajů Vás vždy informujeme v okamžiku jednotlivého získání, resp. předání Vašich osobních údajů. Současně s tím Vás informujeme o době uchovávání údajů, která se vždy odvíjí příslušné právní úpravy.

Vaše údaje budou ze strany MERKUR použity pouze k prvotně stanoveným účelům. K jakémukoliv zpracování k dalším účelům nebo k předání těchto údajů může dojít výhradně na základě Vašeho souhlasu.

Máte možnost požádat o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, jakož i požadovat opravu nebo výmaz v případě jejich nepřesnosti. V odůvodněných jednotlivých případech můžete rovněž vznést námitku proti tomuto zpracování.

V těchto případech Vás žádáme, abyste se spojili s pověřencem pro ochranu osobních údajů společnosti MERKUR prostřednictvím e-mailové adresy datenschutz@merkur.at.

Vedle toho máte rovněž právo podat stížnost k příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů. S účinností od 25. května 2018 můžete také požadovat omezení zpracování osobních údajů do ověření jejich přesnosti a předání osobních údajů třetí osobě.

Osobní údaje uložené v našem systému, které se vztahují k pojištěným osobám nebo zamýšleným pojištěným osobám, jsou nezbytné k plnění pojistné smlouvy. Pokud tyto osobní údaje nebudeme mít k dispozici, nemůže bohužel dojít ke vzniku pojistného vztahu.

Autorská práva

Uspořádání i obsah těchto webových stránek jsou chráněny z hlediska autorských práv. Webové stránky nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti MERKUR zčásti ani vcelku kopírovány, měněny či rozmnožovány.

Rovnost pohlaví

Redakční tým těchto webových stránek se z jazykového hlediska snaží zachovávat rovnost pohlaví. Je-li to možné, jsou jednotlivé výrazy používány jak v ženském, tak mužském rodu daného slova. Je-li však za účelem lepší srozumitelnosti textu použit pouze ženský nebo mužský rod, platí zvolená forma pro obě pohlaví bez rozdílu.

Newsletter

Newsletter je zasílán zákazníkům či zájemcům o produkty a služby pouze na jejich výslovnou žádost (učiněnou písemně nebo elektronicky). Z odběru newsletterů se lze kdykoli odhlásit. Pokyny k odhlášení naleznete v newsletteru.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají program Google Analytics, tj. službu analýzy používání internetových stránek společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies". Cookies jsou textové soubory, které se uloží do Vašeho počítače a umožní analyzovat Vaše užívání těchto internetových stránek. Informace generované prostřednictvím cookies, které monitorují Vaše využívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP-adresy), vyhodnocuje společnost Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme nicméně na to, že v takovém případě zřejmě nebudete moci plně využívat všech funkcí těchto webových stránek. Použitím této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o Vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Řešení sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v případě poskytování služeb a produktů společnosti MERKUR Česká obchodní inspekce, a to v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Více informací naleznete na webové stránce www.coi.cz.

Veškeré právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

© Merkur Lifestyle GmbH 2017, všechna práva vyhrazena.

Merkur Lifestyle GmbH
Wielandgasse 2, 8010 Graz, Rakousko
Tel: +43 316 82 61 23
E-mail: office@merkur-lifestyle.at.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Zemského soudu pro ZRS Graz pod č. FN 38892w

Stav: prosinec 2017